About The Japanese Society for Sexual Medicine (JSSM) About The Japanese Society for Sexual Medicine (JSSM)

Honorary membership

Honorary President

 • Masafumi Shirai

Honorary Members

 • Yoshio Aso
 • Toru Araki
 • Nobuhisa Ishii
 • Hiroshi Ishizu
 • Koichiro Isurugi
 • Haruo Ito
 • Yoshihide Ogawa
 • Takao Osada
 • Yosho Kai
 • Susumu Kagawa
 • Yoji Katsuoka
 • Tomoyuki Kato
 • Sadao Kamidono
 • Takashi Kubo
 • Joichi Kumazawa
 • Yoshiaki Kumamoto
 • Hiromi Kumon
 • Kazuhide Kuroda
 • Sogo Saito
 • Shotaro Sato
 • Jun Shimazaki
 • Yukie Takimoto
 • Shiro Baba
 • Keiichi Hojo
 • Ken Marumo
 • Tsuneharu Miki
 • Kazukiyo Miura
 • Masaru Murai
 • Toshifumi Yoshio
 • Osamu Yoshida